democracy, Democratic transitions, News

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္အတူေျခလွမ္းသစ္စတင္မွဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တို႕တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာမူ ေနာက္က်က်န္ရစ္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဒီမိုကေရစီက်ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအားက်င္းပရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမူေဘာင္မွာ ကိုလိုေခတ္ကာလမွစကာ ေခတ္ႏွင့္အညီမြမ္းမံခဲ့ျခင္းမရွိေသးေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ဥေရာပသမဂၢ၏ေထာက္ပံ့မွဳျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေရွ႕သို႔ျမန္မာအစီအစဥ္၏ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ International IDEA သည္ ေရွ႕သို႔ျမန္မာအစီအစဥ္၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္အခမ္းအနားအား ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္တို႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ မွတ္တိုင္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဤႏွစ္ရက္ၾကာအစီအစဥ္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး မူၾကမ္းေရးဆြဲသူမ်ားအား လက္ရွိစနစ္အေပၚ မိမိတို႔၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ားကိုမွ်ေဝေစႏိုင္ခဲ့သည့္နည္းတူ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာမူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း စတင္ေစႏိုင္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - သက္ထြန္းေအာင္)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္။ (ဓါတ္ပံု – သက္ထြန္းေအာင္)

တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားအား မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး အဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုေထာက္ျပအသိေပးႏိုင္ရန္ International IDEA မွ မဲဆြယ္လွဳပ္ရွားမွဳရန္ပံုေငြ၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏အရည္အခ်င္းျပည့္မီမွဳ စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ဆက္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ Frank McLoughlin (Programme Officer) ႏွင့္ Saket Ambarkhane (Programme Officer) တို႔က အဆိုပါေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းကာ က်န္ရွိသည့္ပညာရပ္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳရွိေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၏အေရးၾကီးပံုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၏ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီမွဳရွိရန္လိုအပ္ပံုတို႕ကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႕ခြဲမွဳဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ရွဳေထာင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းကာ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - သက္ထြန္းေအာင္)

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႕ခြဲမွဳဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ရွဳေထာင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းကာ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။ (ဓါတ္ပံု – သက္ထြန္းေအာင္)

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အဓိကကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ လာေရာက္မဲေပးသူအေရအတြက္အားတိုးျမွင့္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းအရေဘးဖယ္ခံအုပ္စုမ်ား၏ပါဝင္မွဳကိုျမွင့္တင္ရန္ စသည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အၾကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွထြက္ေပၚလာေသာ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ မဲဆႏၵရွင္သတ္မွတ္ခ်က္အား အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္တစ္မဲႏွဳန္းမွသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးႏိုင္ငံသားတိုင္းမဲေပးခြင့္အျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲရန္ မူၾကမ္းေရးဆြဲသူမ်ားက သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာအေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္သိရွိေစႏိုင္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား ပိုမိုဒီမိုကေရစီနည္းက်ကာ အားလံုးပါဝင္သည့္စနစ္ျဖစ္ေစရန္ မည္သို႕ျပဳလုပ္မည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ခဲ့သည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပီးသည့္ေနာက္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ IDEA ႏွင့္ ေရွ႕သို႕ျမန္မာအစီအစဥ္၏မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအား ဆက္လက္ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။