democracy, Democratic transitions, News

အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔တြင္ မ်ားစြာပံ့ပိုးပါဝင္ရန္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ပြင့္လင္းေဖာ္ေရြေသာႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ DRI အဖြဲ႔၏ Chatham-house Rule စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းကာ တရားဝင္ညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ားအပါအဝင္ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားပြင့္လင္းစြာျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ေနရာလြတ္ကိုဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ အဆိုပါစကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္မ်ားကို တရားဝင္ကတိကဝတ္မ်ားမပါဝင္ပဲ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာဖလွယ္ႏိုင္မည့္ရွားပါးအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေရွ႕သို႕ျမန္မာအစီအစဥ္၏မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ DRI အဖြဲ႔သည္ စတုထၱအၾကိမ္ေျမာက္ multi-stakeholder စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပူးတြဲေကာ္မရွင္၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တရားဝင္က်င္းပသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သမားရိုးက်ပါဝင္ႏိုင္သည္မဟုတ္ၾကရာ အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားစြာႏွင့္ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ တရားဝင္ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ပါဝင္သူတို႔ကိုယ္စား သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပူးေပါင္းပါဝင္ပံ့ပိုးၾကသည္။ DRI အဖြဲ႔၏စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူတို႔အား မိမိတို႔၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားအေနျဖင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေစႏိုင္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးက “ျပီးခဲ့တဲ့ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာရရွိခဲ့တဲ့ကတိကဝတ္ေတြက ေတာ္ေတာ္က်ယ္ျပန္႔တယ္။ ဒီကတိကဝတ္ေတြကို အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႕ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးမွဳေတြလုပ္ဖို႕ လိုေသးတယ္။ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ေနရာလြတ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ျပင္သစ္ႏွင့္ သီရိလကၤာမွ DRI ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႕၏ “ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္သုေတသနအား ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။

အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ျပင္သစ္ႏွင့္ သီရိလကၤာမွ DRI ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႕၏ “ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္သုေတသနအား ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။