Uncategorized

ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာအစီအစဥ္ (STEP Democracy) မွ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသႏၱရအဆင့္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပၚေပါက္ရန္ ပ့ံပိုုးကူညီျခင္း

ျမန္မာနိုုင္ငံသည္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္သိုု႔ အသြင္ကူးေျပာင္းလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္လည္း ဒီမိုုကေရစီသေဘာတရားမ်ား တစ္စတစ္စ စတင္အျမစ္တြယ္စျပဳလာျပီျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢမွ ပံ့ပိုုးသည့္ ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာအစီအစဥ္ (STEP Democracy) သည္ စည္ပင္သာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေ