Uncategorized

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ပထမဆံုုး ဒီမိုုကေရစီနည္းက်စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာ (STEP Democracy) အစီအစဥ္မွ သင္တန္းေပးျခင္း

ဒီမိုုကေရစီကိုုဦးတည္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆံုုခ်က္အျဖစ္ အေရးၾကီးေသာ ေပါင္းကူးေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။ တဖက္တြင္လည္း ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ပထမဆံုုး စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲကိုု လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုုင္းကာလတြင္ ဒီမိုုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပႏိုုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနလ်က္ရွိေနပါသည္။ ယခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ျပီး ႏိုုင္ငံသားတိုုင္းမဲေပးပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္းကိုု ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သလိုု  ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုုးၿမိဳ႕ေတာ္အေနႏွင့္ ႏိုုင္ငံ၏ ဒီမိုုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈေျဖေလ်ာ့ျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ စတင္ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ အေျခအေနေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုု႔အတူ အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသၾကီးမ်ားအေနႏွင့္လည္း အဆိုုပါဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းကိုု အနီးကပ္ လိုုက္ပါေဆာင္ရြက္ လာႏိုုင္ေခ်လည္း ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

During training session for YCDC officers

During training session for YCDC officers

ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒအရ ရန္ကုုန္တုုိင္းစည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲကိုု စီမံၾကီးၾကပ္ႏိုုင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ကိုု ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသၾကီး အစိုုးရအဖြဲ႔မွ ဖြဲ႔စည္း လုုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုုးရမွ အကူအညီေတာင္းခံထားသည့္အတိုုင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ ေငြေၾကးအေထာက္ အပံ့ျပဳထားေသာ ေရွသိုု႔ျမန္မာအစီအစဥ္  (STEP Democracy) အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ တြင္ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အရာရွိ ၂၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ၂ ရက္တာ သင္တန္းေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကိုု International IDEA (I-IDEA)၊ Democracy Reporting International (DRI) ႏွင့္  Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD) စသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ပံ့ပိုုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုုင္ဝင္ဘာလ ၈ ရက္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ကနဦးသင္တန္း ေပးျခင္းကိုု စတင္ႏိုုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုုဝင္ဘာလ ေနာက္ဆံုုးအပတ္အထိ သင္တန္းေပးျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကိုု ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္အရာရွိမ်ား၏ ဒီမိုုကေရစီနည္းက် စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ယံုုၾကည္ ကိုုးစားရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ သေဘာတရားမ်ားအေပၚ နားလည္သိရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သင္ၾကားမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ

  • ႏိုုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒရွိ ဒီမိုုကေရစီ၏ မရွိမျဖစ္ေသာ အစိတ္အပိုုင္းမ်ား
  • ေရြးေကာက္ပြဲလည္ပတ္မႈစက္ဝန္း (ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အက်ိဳးဆိုုင္ ပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ ကာလတစ္ခုုခ်င္းစီအလိုုက္ လုုပ္ေဆာင္ရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အဓိက လုုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား)
  • ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားကိုု မိတ္ဆက္ျခင္း
  • စည္ပင္သာယာစီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ တိုု႔ျဖစ္ပါသည္။

 

Group Discussion during a series of trainings for YCDC officers

Group Discussion during a series of trainings for YCDC officers

အဆိုုပါ သင္တန္းသင္ရိုုးသည္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲကိုု ကူညီပံ့ပိုုးေပးရန္ ေရွ႕ သိုု႔ျမန္မာ (STEP Democracy) အစီအစဥ္၏ ပထမဆံုုးေသာ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာ သင္ရိုုးျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႔အျပင္  ပိုုမိုုအေသးစိတ္ၿပီး သတ္မွတ္ ဦးတည္အုုပ္စုုအတြက္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစေသာ သင္ရိုုးမ်ားျဖင့္လည္း ဆက္လက္ပံ့ပိုုးသြားပါမည္။ ဥပမာ ေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပါဝင္ လုုပ္ေဆာင္မည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သေဘာေပါက္ နားလည္ေနေစရန္ အဆိုုပါ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ေအာက္ရွိ လုုပ္ငန္းအဖြဲ႕ မ်ားအတြက္ဦးတည္ေသာ သင္ရိုုးမ်ားကိုုေရးဆြဲ သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ကိုုယ္စားျပဳမႈရွိၿပီး တာဝန္ခံမႈရွိေသာ စည္ပင္သာယာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ဒီမိုုကေရစီ အရွည္တည္တံ့ေရး၏ အဓိက အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုျဖစ္ရာ ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာအစီအစဥ္  (STEP Democracy) အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္မွစ၍ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား အေပၚ အာရံုုစိုုက္အေလးထားမႈ ျမင့္တက္လာေစရန္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား အားေကာင္းသန္မာလာေစရန္ ပံ့ပိုုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း အဆိုုပါ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ဆက္လက္ပံ့ပိုုး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။