democracy, Democratic transitions, News

MYANMAR EGRESS မွ အၾကီးတန္းသင္တန္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဇယ်ာလင္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုုျခင္း

“အခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ သင္တန္းတက္ေရာက္သူေတြက အျခားႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကျပဳလုပ္တဲ့သင္တန္းေတြကိုတက္တုန္းကရခဲ့တဲ့ အႏုတ္သေဘာေဆာင္တဲ့အေတြ႕အၾကံဳေတြေၾကာင့္ သင္တန္းတက္ရမွာကို တြန္႕ဆုတ္ေနခဲ့ၾကတယ္”

ကိုေဇယ်ာလင္းသည္ Myanmar Egress မွအၾကီးတန္းသင္တန္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ေထာက္ပံ့မွဳျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာေရွ႕သို႕ျမန္မာအစီအစဥ္၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ျပည္သူ႕နီတိပညာေပးႏွင့္မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးသင္တန္းအား ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးတို႕ရွိ ေဝးလံေခါင္သီေသာေဒသမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သင္တန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါေဝးလံေခါင္သီေသာေဒသရွိလူထုသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အျမင္သစ္မ်ားကိုရရွိခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္ပါအင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမွဳတြင္ ကိုေဇယ်ာလင္းက သင္တန္းျပဳလုပ္စဥ္က အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေဝထားပါသည္။

၁။ သင္တန္းဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ရျခင္းနဲ႔ပက္သက္ျပီး ဘယ္အရာကိုအႏွစ္သက္ဆံုးပါလဲ။

ကြ်န္ေတာ့္အလုပ္နဲ႔ပက္သက္ျပီးသေဘာအက်ဆံုးကေတာ့ သင္တန္းေတြမွာပါတဲ့ အျပန္အလွန္အေမးေျဖက႑အတြင္း သင္တန္းတက္ေရာက္သူေတြ သင္တန္းကေနဘာေတြရရွိသြားလဲဆိုတာကို အကဲျဖတ္ရတဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။

၂။ “ဒီမိုကေရစီအတြင္း လူထုပါဝင္မွဳ’’ သင္တန္းလိုမ်ိဳး သင္တန္းေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိေဆာက္ရြက္ေနဆဲ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းအတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္အေရးၾကီးတယ္လို႕ထင္ပါသလဲ။

ေဆာင္ရြက္ေနဆဲဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းမွာ လူထုရဲ႕ပါဝင္မွဳက အလြန္ပဲအေရးၾကီးပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ဒီအကူးအေျပာင္းမွာ ဘယ္လိုမတူညီတဲ့အခန္းကေတြကေနပါဝင္ႏိုင္လဲဆိုတာကို လူေတြပိုသိလာဖို႕လိုတယ္။ ဒီေတာ့ အခုလိုသင္တန္းေတြျပဳလုပ္ျခင္းရဲ႕အေရးၾကီးမွဳက သိသာထင္ရွားပါတယ္။

၃။ သင္တန္းေတြက တက္ေရာက္သူေတြရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္ေတြအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မွဳရွိပါသလဲ။

သင္တန္းမတိုင္ခင္တုန္းက တက္ေရာက္သူေတြကို ဒီမိုကေရစီဆိုတာဘာလဲလို႕ေမးတဲ့အခါ ႏိုင္ငံရဲ႕အစိုးရနဲ႔ပဲသက္ဆိုင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုလို႕သူတို႕ထင္ၾကတယ္။

သင္တန္းေတြတက္ျပီးသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႕၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္တို႔ စတဲ့သေဘာတရားေတြကို ပိုျပီးနားလည္လာၾကတယ္။ လူထုပါဝင္မွဳရဲ႕အေရးၾကီးပံုနဲ႔ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ဆက္စပ္ပံုေတြကိုနားလည္လာျပီး ေဆာင္ရြက္ဆဲဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကိုဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ လူထုပါဝင္မွဳရဲ႕အေရးၾကီးပံုကို သေဘာေပါက္လာၾကတယ္။

၄။ သင္တန္းဆရာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ေဒသေတြမွာၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အဓိကစိန္ေခၚမွဳေတြကိုလည္း ေဝမွ်ေပးပါဦး။

ျခံဳငံုေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေဒသေတြကိုသြားဖို႕အခ်ိန္ပိုေပးရတယ္။ အျခားေနစရာနဲ႔ ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမွဳေတြရွိတယ္။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာျပသနာေတြေၾကာင့္ သင္တန္းကိုေပၚေပၚထင္ထင္လုပ္လို႕မရဘူး။ အခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ သင္တန္းတက္ေရာက္သူေတြက အျခားႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကျပဳလုပ္တဲ့သင္တန္းေတြကိုတက္တုန္းကရခဲ့တဲ့ အႏုတ္သေဘာေဆာင္တဲ့အေတြ႕အၾကံဳေတြေၾကာင့္ သင္တန္းတက္ရမွာကို တြန္႕ဆုတ္ေနခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ကို မမွ်မတဆက္ဆံတယ္၊ သင္တန္းက တစ္ဖက္သတ္ျဖစ္ေနတယ္လို႕ ခံစားေနၾကရတာမ်ိဳးေတြရွိခဲ့တယ္။

၅။ မဲဆႏၵရွင္နဲ႔ျပည္သူ႕နီတိပညာေပးသင္တန္းေတြပို႕ခ်စဥ္အတြင္း ရရွိခဲ့တဲ့အၾကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မွဳကိုေျပာျပေပးပါ။ စိတ္ထဲမွာမွတ္မိေနတဲ့ အမွတ္တရေလးေတြမ်ား ရွိပါသလား။

အၾကီးဆံုးေအာင္ျမင္မွဳကေတာ့ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕သင္တန္းတက္ေရာက္သူေဟာင္းေတြကို ေတြ႔ျမင္ရတဲ့အခါမ်ိဳးပါပဲ။ သူတို႕ေတြက အရပ္ဖက္လူမွဳအဖြဲ႔အစည္းဖိုရမ္ေတြမွာတင္မကပဲ လူထုအတြင္းမွာပါ လူထုအေရးကိစၥေတြကိုေထာက္ျပေဆြးေႏြးၾကတယ္၊ ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္ေတြအတြက္ ရပ္တည္ၾကတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္တဲ့ေအာင္ျမင္မွဳဆိုရင္ေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ပါတီကိုဗဟုိျပဳတာထက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ျပီး မဲေပးတာကိုျမင္ရတဲ့အခါပါပဲ။

သင္တန္းသားမ်ားက ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းလူထုပါဝင္မွဳသင္တန္းတြင္ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။

သင္တန္းသားမ်ားက ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းလူထုပါဝင္မွဳသင္တန္းတြင္ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။