Uncategorized

STEP ဒီမိုုကေရစီ ျပန္လာျပီ

ဥေရာပသမဂၢမွေငြေၾကးေထာက္ပ့ံထားေသာSTEP ဒီမိုုကေရစီအစီအစဥ္သည္၎၏ဒုုတိယအဆင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုု၂၀၁၈ခုုႏွစ္၊ၾသဂုုတ္လ၁ရက္ေန႕တြင္စတင္ခဲ့ပါသည္။အဖြဲ႕တစ္ခုလံုးသည္ျမန္မာနိုုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးအခန္းက႑တြင္လေပါင္း၄၀ခန္႕ဆက္လက္ကူညီခြင့္ရျခင္းအတြက္စိတ္လႈပ္ရွားေနမိသည္။STEP၏ဒုုတိယအဆင့္ကိုုယခင္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္မ်ားအေပၚတြင္အေျခခံကာ၊ပထမအဆင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွရရွိလာေသာသင္ခန္းစာမ်ားကိုနာယူ၍လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ဤစီမံကိန္းသည္ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအားအေထာက္အပံ့ျပဳေရး၊လူငယ္မ်ား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊တိုင္းရင္းသားမ်ားပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္မႈ၊မဲေပးသူမ်ား၏အသိပညာပိုမိုႏိုးၾကားလာေရး၊သက္ဆိုင္ရာstakeholder ေျမာက္မ်ားစြာပါဝင္ေသာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး၊တက္ႂကြသည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အေထာက္အကူျပဳေရး၊မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲ၊ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ဗဟုသုတဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊သက္ဆိုင္ရာstakeholder မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတိုးတက္လာေစေရးအစရွိသည္တို႔တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ေယဘုယ်အားျဖင့္STEPသည္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအဓိကဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျမႇင့္တင္ရန္စိတ္ကူးထားပါသည္။ဤသို႔ျဖင့္ထိုသူမ်ားသည္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္းတြင္ဒီမိုကေရစီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊တန္ဖိုးမ်ားကိုက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း

UEC ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာstakeholder မ်ားအၾကားအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳနိုင္ေသာပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ခိုင္မာရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ထို႕အတူ ပါတီမ်ားသည္ စီမံကိန္းစြမ္းရည္ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈတို႕တြင္ အားေကာင္းလာေစရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ၂၀၂၀ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးလာသည္ႏွင့္ STEP အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုအသံုး၀င္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊  ပညာရပ္ဆိုင္ရာအေထာက္အပ့ံမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ ထိုအထဲတြင္ မဲေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္သူအား အဆိုျပဳျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူတိုင္းပါ၀င္နိုင္ျပီး၊ လူတိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာ၊ ယံုၾကည္အားကိုးနိုင္၍့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္  ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအစရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

STEPသည္ ယခင္ျမန္မာ့ ေရြးေကာက္ပြဲရာသီမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို အသံုးခ်ျပီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ျပည္နယ္၊ ေဒသအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္လည္း တြဲဖက္၊ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ STEP 1 အတြင္း သင္တန္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အရပ္ဘက္လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိိုမႈမ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ ဖန္တီးလာနိုင္သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီရွိ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လူငယ္ေပၚလစီ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္လာျခင္းျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ လူငယ္မ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေရးတယူ ေျဖရွင္းရာတြင္ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ STEP သည္ နယ္အစြန္အဖ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသို႕ ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႕ျဖဴးေပးနိုင္ရန္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းပါမည္။ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ဆက္ဆံမႈတစ္ရပ္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ STEP အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ အားနည္းေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကား နိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္တက္လာေစရန္ သႏၶိဌာန္ျပဳသည္။

STEP ဒီမိုကေရစီသည္ ျပည္တြင္းမိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို ေရွ့ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ထပ္တူက်ေသာ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းတစ္ခုကို အေထာက္အပ့ံေပးနိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္သည္။