Uncategorized

YCDC ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူေဘာင္ဆိုုင္ရာ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲ

စည္ပင္ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒႏွင့္ေပၚလစီမ်ားအတြက္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တြဲဖက္လုုပ္ကိုုင္ေနေသာSTEP Democracy သည္ၾသဂုုတ္လ၁၄၊၁၅ရက္ေန႕မ်ားတြင္ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ဆိုုင္ရာအလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုုကိုုသက္ဆိုုင္ရာstakeholder မ်ားႏွင့္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီကူးေျပာင္းေရးကိုုအေထာက္အပ့ံေပးေနေသာကၽြနုု္ပ္တိုု႕အတြက္ႏွင့္ျမိဳ႕ေတာ္သူ၊ျမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအတြက္စိတ္၀င္စားစရာကိစၥတစ္ခုုျဖစ္ေနသည္။ယခုုႏွစ္ဇြန္လ၂၈ရက္တြင္(လူတိုုင္းတန္းတူမဲေပးနိုုင္ေရး၊ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ဘ႑ာအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းအစရွိသည္တိုု႔ပါ၀င္ေသာ) ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေရးဥပေဒအသစ္အသက္၀င္ခဲ့ျပီးေနာက္၊သက္ဆိုုင္ရာstakeholder မ်ားသည္မၾကာမီအတည္ျပဳေတာ့မည့္ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ေတာ္ဖြ႕ံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒအေပၚတြင္အာရုုံေျပာင္းလာပါသည္။သက္ဆိုုင္ရာstakeholder မ်ား၏စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ထပ္ျဖည့္လိုုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုုသိရွိ၊စဥ္းစားနိုုင္ေစရန္၊နိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ေတာ္ဖြ႕ံျဖိဳးတိုုးတက္ေရးေကာ္မတီ(YCDC)၊အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသေရြးေကာက္ပြဲတြဲဖက္ေကာ္မရွင္ႏွင့္ရန္ကုုန္တိုုင္းလႊတ္ေတာ္ရွိကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္းအလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲသိုု႕တက္ေရာက္၍၎တိုု႕ထည့္သြင္းလိုုသည့္အခ်က္မ်ားကိုုတတ္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ YCDC ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ YCDC ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲကိုုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚၾကီးၾကပ္မည့္ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ေတာ္ျမဴနီစပါယ္ဥပေဒအသစ္ရွိစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားတင္ျပမႈျဖင့္စတင္ခဲ့ပါသည္။ထိုု႕ေနာက္၊DRI ႏွင့္DIPD တိုု႕မွအာရွေဒသအတြင္းေတြ႕ရွိရေသာဥပေဒဆိုုင္ရာမူေဘာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးအားႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာထားသည္မ်ားကိုုပရိတ္သတ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္အတူတကြတင္ျပခဲ့ပါေသးသည္။ယင္းေနာက္တက္ေရာက္လာသူမ်ားအားအုုပ္စုုအေသးမ်ားခြဲကာ၊ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာကိစၥမ်ားကိုုေဆြးေႏြးေစခဲ့ပါသည္။ထိုုသည္တိုု႕မွာ၁။YCDC ၏EMB အခန္းက႑၊တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရား၊၂။မဲေပးမည့္သူမ်ားစာရင္းေပးသြင္းျခင္းႏွင့္သက္ေသခံမႈ၊၃။ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္သူအားအဆိုုျပဳျခင္း၊၄။နိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္အားျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရး၊၅။ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္၎အတြက္ထားရွိသည့္ဘ႑ာေငြ၊ေရြးေကာက္ပြဲအားေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္မီဒီယာ၊၆။ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲဆႏၵနယ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊၇။မဲေပးျခင္း၊မဲေရျခင္းႏွင့္ရလာဒ္အားေၾကညာျခင္း၊၈။ၾကိဳတင္မဲေပးျခင္းႏွင့္စစ္တပ္အတြင္းမဲေပးျခင္း၊၉။ေရြးေကာက္ပြဲအျငင္းပြားမႈအားေျဖရွင္းနိုုင္မႈ၊၁၀။YCDC ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လူတိုုင္းပါ၀င္နိုုင္မႈ၊တိုု႕ျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္အုုပ္စုုခြဲ၍ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။၎တိုု႕သည္YCDC ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒကိုုမူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ထည့္သြင္းနိုုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားစြာကိုုအၾကံဥာဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးမွ“အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲကိုုအရမ္းေက်နပ္အားရမိပါတယ္။အျခားသက္ဆိုုင္သည့္stakeholder မ်ား၊ပါတီမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္မတူညီေသာအေတြးအေခၚမ်ားကိုုၾကားရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။”ဟုုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မတူညီေသာ က႑မ်ိဳးစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း အလုပ္ရုံအစည္းအေ၀းပြဲသို႕ တက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

မတူညီေသာ က႑မ်ိဳးစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း အလုပ္ရုံအစည္းအေ၀းပြဲသို႕ တက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုုး၌၊internationalIDEA အဖြဲ႕မွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုုပ္ငန္းမ်ား၏ေနာက္ဆက္တြဲေျခလွမ္းကိုုတင္ျပခဲ့ပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေကာက္ယူထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုုမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္YCDCသိုု႕ေပးအပ္မည့္အေၾကာင္း၊ထိုုအခ်က္အလက္မ်ားကိုုYCDC မွေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒအသစ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ထည့္သြင္းအသံုုးျပဳေစရန္တိုုက္တြန္းမည့္အေၾကာင္းတိုု႕ကိုုပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအားေျပာၾကားခဲ့သည္။