ရန္ကုုန္အလြန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား -   စစ္ကိုင္းတိုုင္းႏွင့္မႏၱေလးတိုုင္းမွ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမူေဘာင္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ရန္ကုုန္အလြန္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - စစ္ကိုင္းတိုုင္းႏွင့္မႏၱေလးတိုုင္းမွ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမူေဘာင္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမူေဘာင္ေျပာင္းလဲမႈေတြႏွင့္အတူ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးမွ စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ Read More

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ပထမဆံုုး ဒီမိုုကေရစီနည္းက်စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာ (STEP Democracy) အစီအစဥ္မွ သင္တန္းေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ပထမဆံုုး ဒီမိုုကေရစီနည္းက်စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာ (STEP Democracy) အစီအစဥ္မွ သင္တန္းေပးျခင္း

ဒီမိုုကေရစီကိုုဦးတည္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆံုုခ်က္အျဖစ္ အေရးၾကီးေသာ ေပါင္းကူးေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။ Read More

Preparing for credible local elections: Training YCDC officers

Preparing for credible local elections: Training YCDC officers

Yangon is at a critical juncture on its path towards democracy as its administrative body, the Yangon City Development Committee (YCDC), is preparing for the first ever fully democratic municipal elections in Myanmar early next year. With the introduction of universal suffrage in June this year, Read More

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခဲ့မႈအေပၚ ျပန္လည္ေျခရာေကာက္ၾကည့္ျခင္း

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခဲ့မႈအေပၚ ျပန္လည္ေျခရာေကာက္ၾကည့္ျခင္း

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုုပ္ငန္းယႏၱယားႏွင့္ တရားဝင္မႈ ေသခ်ာေစရန္အလိုု႔ငွာ လစ္လပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားကိုု ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ႏိုုင္ရန္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေရးၾကီးေသာလုုပ္ငန္းအစိတ္အပိုုင္း တစ္ခုုအေနႏွင့္ရွိေနပါသည္။ Read More

A look back on successful by-elections

A look back on successful by-elections

By-elections are of great importance to a representative and credible democracy as seats need to be filled to ensure the legitimacy and function of Myanmar’s various parliaments. Read More

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာ အစီအစဥ္ (STEP Democracy) မွ ပ့ံပိုုးကူညီ

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာ အစီအစဥ္ (STEP Democracy) မွ ပ့ံပိုုးကူညီ

ႏိုုဝင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာ အစီအစဥ္ (STEP Democracy) ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာနိုုင္ငံတစ္ဝွန္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ နယ္မွ ေဝးလံေခါင္သီေသာေဒသ ၁၇ ခုုတြင္ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ Read More

ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာအစီအစဥ္ (STEP Democracy) မွ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသႏၱရအဆင့္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပၚေပါက္ရန္ ပ့ံပိုုးကူညီျခင္း

ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာအစီအစဥ္ (STEP Democracy) မွ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသႏၱရအဆင့္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပၚေပါက္ရန္ ပ့ံပိုုးကူညီျခင္း

ျမန္မာနိုုင္ငံသည္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္သိုု႔ အသြင္ကူးေျပာင္းလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္လည္း ဒီမိုုကေရစီသေဘာတရားမ်ား တစ္စတစ္စ စတင္အျမစ္တြယ္စျပဳလာျပီျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢမွ ပံ့ပိုုးသည့္ ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာအစီအစဥ္ (STEP Democracy) သည္ Read More

STEP Democracy supports local-level governance

STEP Democracy supports local-level governance

As Myanmar moves forward in its democratic transition, democratic principles are also beginning to find their roots at the local level. The EU-funded STEP Democracy programme is increasingly working with municipal ministries across the country to support the development of their democratic legal frameworks. Read More