နိုုင္ငံတကာဒီမိုုကေရစီေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာ - STEP Democracy အစီအစဥ္အား တဖန္မိတ္ဆက္ျခင္း

နိုုင္ငံတကာဒီမိုုကေရစီေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာ - STEP Democracy အစီအစဥ္အား တဖန္မိတ္ဆက္ျခင္း

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ Goethe Institute ၌ ဒီမိုုကေရစီအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ နိုုင္ငံတကာဒီမိုုကေရစီေန႔ကိုု ဆင္ႏႊဲခဲ႔ပါသည္။ နိုုင္ငံတကာဒီမိုုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားႏွင့္အတူ ေရွ႕သိုု႔ျမန္မာ - STEP Democracy အစီအစဥ္၏ ဒုုတိယအဆင့္ကိုုလည္း ဖြင့္လွစ္ေၾကျငာခဲ့သည္။ STEP Democracy မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု ပိုုမိုုသိရွိေလ့လာနုုိင္ေစရန္ “ဒီမိုုကေရစီျပပြဲ” တစ္ရပ္ကိုုလည္း ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။ Read More

STEP ဒီမိုုကေရစီ ျပန္လာျပီ

STEP ဒီမိုုကေရစီ ျပန္လာျပီ

ဥေရာပသမဂၢမွေငြေၾကးေထာက္ပ့ံထားေသာSTEP ဒီမိုုကေရစီအစီအစဥ္သည္၎၏ဒုုတိယအဆင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုု၂၀၁၈ခုုႏွစ္၊ၾသဂုုတ္လ၁ရက္ေန႕တြင္စတင္ခဲ့ပါသည္။ Read More

YCDC ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူေဘာင္ဆိုုင္ရာ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲ

YCDC ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူေဘာင္ဆိုုင္ရာ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲ

စည္ပင္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုုပ္ကိုုင္ေနေသာ STEP Democracy သည္ ၾသဂုုတ္လ ၁၄၊ ၁၅ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ဆိုုင္ရာ အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုုကိုု သက္ဆိုုင္ရာ stakeholder မ်ားႏွင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီကူးေျပာင္းေရးကိုု အေထာက္အပ့ံေပးေနေသာ ကၽြနုု္ပ္တိုု႕အတြက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ေတာ္သူ၊ ျမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားစရာကိစၥတစ္ခုု ျဖစ္ေနသည္။ Read More

YCDC Election Framework Workshop

YCDC Election Framework Workshop

STEP Democracy in cooperation with CSOs' Coalition on Municipal Laws, Bylaws and Policies hosted a stakeholder consultation workshop on the Election Framework on 14-15 August. Read More

STEP Democracy is back!

STEP Democracy is back!

The EU funded STEP Democracy programme began its second phase on August 1st 2018 and the team is excited for the opportunity to continue its support to Myanmar’s democratic transition over the next forty months. Read More

Getting ready for the 2020 general election

Getting ready for the 2020 general election

With Myanmars general election a little over two years away, now is the time for the Union Election Commission to analyse and review its existing processes, and suggest changes to the electoral management system. STEP Democracy partner International IDEA, is supporting a review of Myanmar’s Campaign Finance guidelines and Advance Voting regulations. Read More

၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပီးစီးသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာျပီျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ လက္ရွိတည္ဆဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ကာလသို႔ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္သည္။ ေရွ႕သို႔ျမန္မာအစီအစဥ္၏လုပ္ေဆာင္သူမိတ္ဖက္ International IDEA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မဲဆြယ္လွဳပ္ရွားမွဳဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးလမ္းညြႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္မဲေပးျခင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Read More

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ (ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲ) မ်ားအားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ (ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲ) မ်ားအားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ျခင္းတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အေျခခံစံႏွဳန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တို႔အား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးသည့္ေနာက္ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္လ်က္ရွိသည္။ Read More

Reforming Municipal Elections in Myanmar

Reforming Municipal Elections in Myanmar

Being credible, transparent and democratic are the basic standards of elections. Myanmar successfully held general elections in 2015 and by-elections in 2017, and attention is now turning to elections for municipal representatives across the country. Read More

ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕သို႔ျမန္မာအစီအစဥ္ၾကား အမွတ္တရမ်ား

ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕သို႔ျမန္မာအစီအစဥ္ၾကား အမွတ္တရမ်ား

ေလးႏွစ္တာကာလကုန္လြန္သြားပါျပီ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) အဖြဲ႔အေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးသင္တန္းေပါင္း ၂ဝ၁ ခု၊ ျပည္သူ႔နီတိပညာေပးသင္တန္းေပါင္း ၇၇ ခုႏွင့္ လူထုပညာေပးဆရာျဖစ္သင္တန္း ၁ဝ ခုကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးတို႔မွာရွိတဲ့ ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ေဒသေတြကို လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ေဒသခံအဖြဲ႔မ်ား၊ Naushawng Development Institute (NDI), Scholar Institute (SI), Hornbill Organization (HBO) ႏွင့္ Myanmar Egress (ME) စတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔အတူ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ကူညီေထာက္ပ့ံမွဳနဲ႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိတဲ့ ေရွ႕သို႕ျမန္မာအစီအစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ Read More